Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Meidän projektissa tehtiin sitä, missä ollaan hyviä ja missä halutaan kehittyä

Jotain uutta ja hyödyllistä tulevaisuutta varten.

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Nuorten Akatemian osalta päättynyt, mutta hankekumppanimme Mannerheimin lastensuojeluliitto tukee vielä kesään 2021 saakka hankkeessa tuotettujen materiaalien käyttöönotossa ja projektikurssin toteuttamisessa. Hankkeessa tuotettu vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektikurssi sopii aineistoksi toisen asteen opettajalle, joka haluaa hyödyntää enemmän vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristöjä osana opetustaan. Kaikki materiaalit löydät hankkeen omilta nettisivuilta.

Toivon, että projektissa kaikilla olisi mukavaa ja osaisimme tehdä työn yhdessä, kaikki tulisivat toimeen.

Hankkeen päättyessä on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä hankkeessa oikein tapahtui, mitä asioita hankkeesta jää elämään ja missä onnistuttiin. Erityisesti poikkeuksellinen vuosi 2020 ja hankkeen luotsaaminen sen läpi tuntuu pysähtymisen arvoiselta. Nuorilta on pitkin hanketta kerätty odotuksia ja ajatuksia ennen kurssia ja palautetta kurssin lopuksi. Heidän äänensä on ollut tärkeä osa hankkeen kehittämistoimintaa ja kurssimateriaalia on työstetty sillä ajatuksella, että se parhaalla mahdollisella tavalla vastaisi nuorten tarpeisiin. Luonnollisesti hankkeen toimintaa on siis hyvä tarkastella suhteessa nimenomaan nuorten ajatuksiin.

Haluan tietää enemmän vapaaehtoistyöstä.

Aikaisemmissa blogikirjoituksissamme olemme pohtineet hankkeemme kantavia teemoja, oivalluksia ja haasteitakin. Blogikirjoituksissa on käsitelty mm. tuottamamme webinaarisarjan kautta vapaaehtois- ja harrastustoimintaa oppimisympäristönä ja osana oppilaitoksen arkea sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Kirjoituksissa tiimimme jäsenet ovat jakaneet ajatuksiaan siitä, mitä vapaaehtoistyö voi nuorelle tarjota, miten vapaaehtoistyötä ja kohtaamista voi oikeastaan tehdä etänä ja miten kokemus toisten auttamisesta on vaikuttanut nuoriin. Näissä blogeissa on jo aika hyvin tiivistetty hankkeen keskeisiä havaintoja eri näkökulmista.

Toivoisin oppivani enemmän yhteiskunnasta ja vuorovaikutuksesta muiden kanssa.

Tässä kirjoituksessa tuodaan esiin nuorilta kerättyä tietoa ja peilataan nuorten ääntä meidän havaintoihimme projektikurssin kehittämisprosessista sekä kurssirungon ja erilaisten harjoitusten pilotoinnista oppilaitoksissa. Kursseja on pilotoitu hankkeen aikana VALMA-ryhmissä, 10. luokilla ja nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutuksessa ja saamamme palautteen mukaan se muotoutuu mukavan joustavasti ryhmän kuin ryhmän tarpeisiin.

Haluan käyttää omaa vahvuuttani.

En tiedä.

Kun nuoret saavat alusta loppuun suunnitella itse (opettajan sopivalla tuella) projektin, tulee siitä väistämättä heidän näköisensä. Projektina voidaan tehdä melkein mitä vain ja vastata hyvin moninaisiin oppimistavoitteisiin – kurssin sisältöä on mahdollista myös ohjata vastaamaan tiettyihin tutkintotavoitteisiin, jolloin se voi palvella tutkinto-opiskelijoita oppilaitokseen ja alaan katsomatta. Vapaaehtoistoiminnan erityispiirteet on kuitenkin hyvä pitää mielessä – jokaisen täytyy saada osallistua sellaiseen toimintaan, joka on itselle mielekästä ja motivoivaa. Monesti nuoret eivät tiedä mitä haluaisivat tehdä, eikä tarvitse tietääkään. Kurssia ohjaava opettaja voi kannustaa kokeilemaan jotain uutta tai vaikka tekemään jotain, missä on jo hyvä.

Haluaisin oppia / saada tietää vapaaehtoistyömahdollisuuksista omalta paikkakunnaltani. Haluaisin ainakin silloin kun mennään tekemään vapaaehtoistyötä, niin työskennellä eläinten kanssa.

Pilottikursseille osallistuneet nuoret asettivat itselleen etukäteen tavoitteita – he toivoivat oppivansa lisää työelämätaitoja, sosiaalisia taitoja ja yhteistyötaitoja. Osa halusi kehittää suomenkielentaitoa ja tutustua eri kulttuureihin, osa halusi löytää uuden harrastuksen ja tutustua uusiin ihmisiin. Nuoret halusivat vapaaehtoistyöllään auttaa muita ihmisiä tai eläimiä, eniten he halusivat työskennellä vanhusten hyväksi. He halusivat hyödyntää omia vahvuuksiaan ja näyttää sekä kehittää olemassa olevaa osaamistaan sen lisäksi, että he halusivat oppia jotain uutta. Moni halusi haastaa itseään esimerkiksi tekemään projektia yhdessä toisten kanssa, vaikka kokikin olevansa vähän ujo. Nuoret tunnistivat hienosti eri harjoitusten avulla omia vahvuuksiaan, mielenkiinnonkohteitaan ja unelmiaan ja sanoittivat niitä myös melko rohkeasti kurssin aikana. Matalin kynnys omien vahvuuksien ja tavoitteiden sanoittamiseen tuntui olevan Instagramissa järjestetyillä etäkursseilla – yksityisviesteillä etänä toimivalle ohjaajalle oli helpompi avautua, kuin perinteisessä luokkatilanteessa.

Toivon oppivani enemmän sosiaalisuutta ja auttaa muita. Haluaisin tehdä vapaa-ajallani myös vapaaehtoistyötä.

Kurssilla keskeisiä teemoja ovat omien vahvuuksien tunnistaminen, itselle mielekkään toiminnan löytäminen ja niiden perusteella valikoituneen vapaaehtoistoiminnan kokeilu. Vapaaehtoistoiminnan valinnassa voidaan käyttää kriteereinä myös erilaisia tutkintotavoitteita ja nuorten itsensä asettamia oppimistavoitteita riippuen siitä, millaisia tavoitteita opettaja kurssille haluaa asettaa.

Minulla ei varsinaisesti ole odotuksia projektille, lähden avoimin mielin ja toivon mukavaa, helppoa ja rentoa tekemistä ryhmässä, jossa on hyvä olla ja juttu luistaa.

Kurssin jälkeen nuoria pyydettiin arvioimaan, olivatko he oppineet jotain hyödyllistä opiskelun työelämän tai vapaa-ajan näkökulmasta. Reilu puolet kurssilaisista koki oppineensa asioita, joista on hyötyä kaikilla näillä elämän osa-alueilla, vielä useampi tunnisti hyödyt työelämän ja opiskelun näkökulmasta.

Tulen paremmin toimeen ihmisten kanssa.

Sosiaalisuutta.

Yhteistyötaitoja tuli lisää, projektin toteutus.

Nuoret tunnistivat opiskelun kannalta hyödyllisiksi kurssin aikana kehittyneiksi taidoiksi kielitaidon, projektin toteuttamiseen liittyvät taidot, digitaaliset taidot ja yhteistyötaidot. Yhdessä tekemisen koettiin auttaneen tulemaan paremmin toimeen muiden ihmisten kanssa, pitämään esityksiä ja puhumaan enemmän. Uudenlaiset toimintaympäristöt ja mahdollisuudet tehdä kivoja asioita yhdessä ryhmän kanssa, retket perinteisen kouluarjen ulkopuolelle ja omien, muuten ehkä koulutyössä vähän piiloon jäävien vahvuuksien hyödyntäminen vahvistavat parhaimmillaan ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja turvallisuutta. Turvallisessa ryhmässä voi kokeilla, oppia ja kehittyä kohti omia unelmiaan.

Stressinhallintaa ja unen tärkeyttä.

Kokonaisvaltaisesti projektin tekoa.

Ryhmässä toimimista.

Ryhmätyötaidot, budjetti.

Työelämän kannalta hyödyllisiksi taidoiksi, jotka kurssin aikana kehittyivät, nuoret nostivat erityisesti vuorovaikutustaidot, sosiaalisuuden ja toisten ihmisten kanssa toimisen. Lisäksi he nostivat toiminnallisia asioita, kuten leipomisen, nettisivujen tekemisen ja budjetin laatimisen. Vapaaehtoistoiminnan kokeilujen kautta nuoret pääsivät näkemään eri ammattilaisten työympäristöjä ja sisältöjä, esim. vanhusten palveluita, päiväkotien arkea ja eläintenhoitoa sekä hyödyntämään erilaisia luovia taitojaan.

Opin ilmaisutaitoa.

Nettisivujen teko.

Opin aika hyvin suomen kieltä.

Vapaa-ajan kannalta nuoret pitivät vapaaehtoistoimintaan tutustumista ylipäätään, ensiaputaitoja, sosiaalisia taitoja ja toisten kanssa yhdessä tekemistä hyödyllisinä oppeina. Vapaaehtoistoiminta herätti kiinnostusta ja oli nuorten mielestä pääsääntöisesti mielekästä ja mukavaa tekemistä, jossa selvästi korostui sosiaalisuus, ihmisten auttaminen ja kohtaaminen, omien jännitysten ylittäminen ja luottamuksen rakentaminen ihmisten välille. Lisäksi he mainitsivat oppineensa hyödyntämään esim. canvaa ja tekemään videoita, mistä voi olla hyötyä harrastustoiminnassa ja muuten vapaa-ajalla.

Rohkaistuin.

Vapaaehtoistoiminnan projektikurssi tuntui vastaavan nuorten odotuksia ja mahdollisti heille turvallisia kokeilupolkuja sellaiseen toimintaan, johon heillä muutoin olisi ollut aika korkea kynnys lähteä mukaan. Jotkut innostuivat kurssin aikana niin paljon, että halusivat jatkaa vapaaehtoistoimintaa myös projektin jälkeen. Toiset pitivät sitä hyvänä kertaluontoisena oppimiskokemuksena ja tunnistivat kurssilla opittua hyödyllisenä tulevaa varten. Osa nuorista oppi kurssilla luonnollisesti myös sen, että vapaaehtoistoiminta ainakaan siinä muodossa, kuin sitä kurssilla kokeiltiin, ei ole itselle mielekästä. Myös tämä on tärkeä havainto itsestä ja vie eteenpäin kohti omaa polkua.

Olen aina ollut hiljainen persoona ryhmätöissä mutta, opin avaamaan suutani ryhmissä.

Olemme hankkeessa olleet kerta toisensa jälkeen hyvin vaikuttuneita siitä, miten hienosti nuoret projekteja toteuttavat, miten paljon heissä tapahtuu kurssin kuluessa ja miten viisaasti he omaa tulevaisuuttaan pohtivat. Erityiskiitos hankkeen onnistumisesta, materiaalien lopullisesta muodosta ja myös hanketiimin työhyvinvoinnista kuuluu näille mahtaville nuorille ja tietysti myös heidän opettajilleen, joiden kanssa saimme työtämme tehdä!

Anna Vilen
Meidän projekti, projektipäällikkö
Nuorten Akatemia

www.meidanprojekti.fi 

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteutetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Nuorten Akatemian yhteistyönä.

Lainaukset nuorilta on otettu kurssin aluksi ja lopuksi kerätyn kyselyn avoimista vastauksista.

Meidän projektissa tehtiin sitä, missä ollaan hyviä ja missä halutaan kehittyä

Meidän projektissa tehtiin sitä, missä ollaan hyviä ja missä halutaan kehittyä

Jotain uutta ja hyödyllistä tulevaisuutta varten.

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Nuorten Akatemian osalta päättynyt, mutta hankekumppanimme Mannerheimin lastensuojeluliitto tukee vielä kesään 2021 saakka hankkeessa tuotettujen materiaalien käyttöönotossa ja projektikurssin toteuttamisessa. Hankkeessa tuotettu vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektikurssi sopii aineistoksi toisen asteen opettajalle, joka haluaa hyödyntää enemmän vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristöjä osana opetustaan. Kaikki materiaalit löydät hankkeen omilta nettisivuilta.

Toivon, että projektissa kaikilla olisi mukavaa ja osaisimme tehdä työn yhdessä, kaikki tulisivat toimeen.

Hankkeen päättyessä on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä hankkeessa oikein tapahtui, mitä asioita hankkeesta jää elämään ja missä onnistuttiin. Erityisesti poikkeuksellinen vuosi 2020 ja hankkeen luotsaaminen sen läpi tuntuu pysähtymisen arvoiselta. Nuorilta on pitkin hanketta kerätty odotuksia ja ajatuksia ennen kurssia ja palautetta kurssin lopuksi. Heidän äänensä on ollut tärkeä osa hankkeen kehittämistoimintaa ja kurssimateriaalia on työstetty sillä ajatuksella, että se parhaalla mahdollisella tavalla vastaisi nuorten tarpeisiin. Luonnollisesti hankkeen toimintaa on siis hyvä tarkastella suhteessa nimenomaan nuorten ajatuksiin.

Haluan tietää enemmän vapaaehtoistyöstä.

Aikaisemmissa blogikirjoituksissamme olemme pohtineet hankkeemme kantavia teemoja, oivalluksia ja haasteitakin. Blogikirjoituksissa on käsitelty mm. tuottamamme webinaarisarjan kautta vapaaehtois- ja harrastustoimintaa oppimisympäristönä ja osana oppilaitoksen arkea sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Kirjoituksissa tiimimme jäsenet ovat jakaneet ajatuksiaan siitä, mitä vapaaehtoistyö voi nuorelle tarjota, miten vapaaehtoistyötä ja kohtaamista voi oikeastaan tehdä etänä ja miten kokemus toisten auttamisesta on vaikuttanut nuoriin. Näissä blogeissa on jo aika hyvin tiivistetty hankkeen keskeisiä havaintoja eri näkökulmista.

Toivoisin oppivani enemmän yhteiskunnasta ja vuorovaikutuksesta muiden kanssa.

Tässä kirjoituksessa tuodaan esiin nuorilta kerättyä tietoa ja peilataan nuorten ääntä meidän havaintoihimme projektikurssin kehittämisprosessista sekä kurssirungon ja erilaisten harjoitusten pilotoinnista oppilaitoksissa. Kursseja on pilotoitu hankkeen aikana VALMA-ryhmissä, 10. luokilla ja nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutuksessa ja saamamme palautteen mukaan se muotoutuu mukavan joustavasti ryhmän kuin ryhmän tarpeisiin.

Haluan käyttää omaa vahvuuttani.

En tiedä.

Kun nuoret saavat alusta loppuun suunnitella itse (opettajan sopivalla tuella) projektin, tulee siitä väistämättä heidän näköisensä. Projektina voidaan tehdä melkein mitä vain ja vastata hyvin moninaisiin oppimistavoitteisiin – kurssin sisältöä on mahdollista myös ohjata vastaamaan tiettyihin tutkintotavoitteisiin, jolloin se voi palvella tutkinto-opiskelijoita oppilaitokseen ja alaan katsomatta. Vapaaehtoistoiminnan erityispiirteet on kuitenkin hyvä pitää mielessä – jokaisen täytyy saada osallistua sellaiseen toimintaan, joka on itselle mielekästä ja motivoivaa. Monesti nuoret eivät tiedä mitä haluaisivat tehdä, eikä tarvitse tietääkään. Kurssia ohjaava opettaja voi kannustaa kokeilemaan jotain uutta tai vaikka tekemään jotain, missä on jo hyvä.

Haluaisin oppia / saada tietää vapaaehtoistyömahdollisuuksista omalta paikkakunnaltani. Haluaisin ainakin silloin kun mennään tekemään vapaaehtoistyötä, niin työskennellä eläinten kanssa.

Pilottikursseille osallistuneet nuoret asettivat itselleen etukäteen tavoitteita – he toivoivat oppivansa lisää työelämätaitoja, sosiaalisia taitoja ja yhteistyötaitoja. Osa halusi kehittää suomenkielentaitoa ja tutustua eri kulttuureihin, osa halusi löytää uuden harrastuksen ja tutustua uusiin ihmisiin. Nuoret halusivat vapaaehtoistyöllään auttaa muita ihmisiä tai eläimiä, eniten he halusivat työskennellä vanhusten hyväksi. He halusivat hyödyntää omia vahvuuksiaan ja näyttää sekä kehittää olemassa olevaa osaamistaan sen lisäksi, että he halusivat oppia jotain uutta. Moni halusi haastaa itseään esimerkiksi tekemään projektia yhdessä toisten kanssa, vaikka kokikin olevansa vähän ujo. Nuoret tunnistivat hienosti eri harjoitusten avulla omia vahvuuksiaan, mielenkiinnonkohteitaan ja unelmiaan ja sanoittivat niitä myös melko rohkeasti kurssin aikana. Matalin kynnys omien vahvuuksien ja tavoitteiden sanoittamiseen tuntui olevan Instagramissa järjestetyillä etäkursseilla – yksityisviesteillä etänä toimivalle ohjaajalle oli helpompi avautua, kuin perinteisessä luokkatilanteessa.

Toivon oppivani enemmän sosiaalisuutta ja auttaa muita. Haluaisin tehdä vapaa-ajallani myös vapaaehtoistyötä.

Kurssilla keskeisiä teemoja ovat omien vahvuuksien tunnistaminen, itselle mielekkään toiminnan löytäminen ja niiden perusteella valikoituneen vapaaehtoistoiminnan kokeilu. Vapaaehtoistoiminnan valinnassa voidaan käyttää kriteereinä myös erilaisia tutkintotavoitteita ja nuorten itsensä asettamia oppimistavoitteita riippuen siitä, millaisia tavoitteita opettaja kurssille haluaa asettaa.

Minulla ei varsinaisesti ole odotuksia projektille, lähden avoimin mielin ja toivon mukavaa, helppoa ja rentoa tekemistä ryhmässä, jossa on hyvä olla ja juttu luistaa.

Kurssin jälkeen nuoria pyydettiin arvioimaan, olivatko he oppineet jotain hyödyllistä opiskelun työelämän tai vapaa-ajan näkökulmasta. Reilu puolet kurssilaisista koki oppineensa asioita, joista on hyötyä kaikilla näillä elämän osa-alueilla, vielä useampi tunnisti hyödyt työelämän ja opiskelun näkökulmasta.

Tulen paremmin toimeen ihmisten kanssa.

Sosiaalisuutta.

Yhteistyötaitoja tuli lisää, projektin toteutus.

Nuoret tunnistivat opiskelun kannalta hyödyllisiksi kurssin aikana kehittyneiksi taidoiksi kielitaidon, projektin toteuttamiseen liittyvät taidot, digitaaliset taidot ja yhteistyötaidot. Yhdessä tekemisen koettiin auttaneen tulemaan paremmin toimeen muiden ihmisten kanssa, pitämään esityksiä ja puhumaan enemmän. Uudenlaiset toimintaympäristöt ja mahdollisuudet tehdä kivoja asioita yhdessä ryhmän kanssa, retket perinteisen kouluarjen ulkopuolelle ja omien, muuten ehkä koulutyössä vähän piiloon jäävien vahvuuksien hyödyntäminen vahvistavat parhaimmillaan ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja turvallisuutta. Turvallisessa ryhmässä voi kokeilla, oppia ja kehittyä kohti omia unelmiaan.

Stressinhallintaa ja unen tärkeyttä.

Kokonaisvaltaisesti projektin tekoa.

Ryhmässä toimimista.

Ryhmätyötaidot, budjetti.

Työelämän kannalta hyödyllisiksi taidoiksi, jotka kurssin aikana kehittyivät, nuoret nostivat erityisesti vuorovaikutustaidot, sosiaalisuuden ja toisten ihmisten kanssa toimisen. Lisäksi he nostivat toiminnallisia asioita, kuten leipomisen, nettisivujen tekemisen ja budjetin laatimisen. Vapaaehtoistoiminnan kokeilujen kautta nuoret pääsivät näkemään eri ammattilaisten työympäristöjä ja sisältöjä, esim. vanhusten palveluita, päiväkotien arkea ja eläintenhoitoa sekä hyödyntämään erilaisia luovia taitojaan.

Opin ilmaisutaitoa.

Nettisivujen teko.

Opin aika hyvin suomen kieltä.

Vapaa-ajan kannalta nuoret pitivät vapaaehtoistoimintaan tutustumista ylipäätään, ensiaputaitoja, sosiaalisia taitoja ja toisten kanssa yhdessä tekemistä hyödyllisinä oppeina. Vapaaehtoistoiminta herätti kiinnostusta ja oli nuorten mielestä pääsääntöisesti mielekästä ja mukavaa tekemistä, jossa selvästi korostui sosiaalisuus, ihmisten auttaminen ja kohtaaminen, omien jännitysten ylittäminen ja luottamuksen rakentaminen ihmisten välille. Lisäksi he mainitsivat oppineensa hyödyntämään esim. canvaa ja tekemään videoita, mistä voi olla hyötyä harrastustoiminnassa ja muuten vapaa-ajalla.

Rohkaistuin.

Vapaaehtoistoiminnan projektikurssi tuntui vastaavan nuorten odotuksia ja mahdollisti heille turvallisia kokeilupolkuja sellaiseen toimintaan, johon heillä muutoin olisi ollut aika korkea kynnys lähteä mukaan. Jotkut innostuivat kurssin aikana niin paljon, että halusivat jatkaa vapaaehtoistoimintaa myös projektin jälkeen. Toiset pitivät sitä hyvänä kertaluontoisena oppimiskokemuksena ja tunnistivat kurssilla opittua hyödyllisenä tulevaa varten. Osa nuorista oppi kurssilla luonnollisesti myös sen, että vapaaehtoistoiminta ainakaan siinä muodossa, kuin sitä kurssilla kokeiltiin, ei ole itselle mielekästä. Myös tämä on tärkeä havainto itsestä ja vie eteenpäin kohti omaa polkua.

Olen aina ollut hiljainen persoona ryhmätöissä mutta, opin avaamaan suutani ryhmissä.

Olemme hankkeessa olleet kerta toisensa jälkeen hyvin vaikuttuneita siitä, miten hienosti nuoret projekteja toteuttavat, miten paljon heissä tapahtuu kurssin kuluessa ja miten viisaasti he omaa tulevaisuuttaan pohtivat. Erityiskiitos hankkeen onnistumisesta, materiaalien lopullisesta muodosta ja myös hanketiimin työhyvinvoinnista kuuluu näille mahtaville nuorille ja tietysti myös heidän opettajilleen, joiden kanssa saimme työtämme tehdä!

Anna Vilen
Meidän projekti, projektipäällikkö
Nuorten Akatemia

www.meidanprojekti.fi 

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteutetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Nuorten Akatemian yhteistyönä.

Lainaukset nuorilta on otettu kurssin aluksi ja lopuksi kerätyn kyselyn avoimista vastauksista.